Chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 04/2017: Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng

05/04/2017 9:44:06 SA

Thực hiện kế hoạch tổ chức thử nghiệm liên phòng thí nghiệm, Ban tổ chức thử nghiệm liên phòng - Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường đã tiến hành triển khai 02 chương trình trong tháng 4/2017

 

Thông báo chương trình so sánh liên phòng năm 2017: Công văn và phiếu đăng ký tham gia

16/02/2017 11:03:56 SA

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Tổng cục Môi trường giao, năm 2017 Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục tổ chức các chương trình so sánh liên phòng thí nghiệm cho các phòng thí nghiệm môi trường trong cả nước