Chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 4/2016: Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng

13/04/2016 4:59:17 CH

Chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-LPT-16 và CEM-LPT 17 trên nền mẫu nước thải bắt đầu được tổ chức từ ngày 13/4/2016. Các hương dẫn và biểu mẫu áp dụng, đề nghị các PTN tham gia dowload trước khi tiến hành thử nghiệm

 

Thông báo chương trình thử nghiệm liên phòng

03/03/2016 5:50:02 CH

Thực hiện theo kế hoạch đề ra năm 2016, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục có thông báo chi tiết về việc tổ chức các chương trình thử nghiệm liên phòng trong tháng 4/2016

 

Thông báo chương trình so sanh liên phòng thí nghiệm năm 2016

04/01/2016 11:49:04 SA

Trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ được Tổng cục Môi trường giao, liên tục trong các năm từ 2010 đến 2015, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức các chương trình so sánh liên phòng thí nghiệm (CEM-LPT).