Chương trình thử nghiệm liên phòng 2010

28/02/2011 3:11:54 CH

Với tư cách Phòng thí nghiệm môi trường cấp quốc gia, thực hiện phân tích trọng tài môi trường, tháng 9 đến tháng 11 năm 2010, Phòng Thí nghiệm môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức chương trình thử nghiệm liên phòng cho 4 thông số As, Fe,Cd