Hiệu chuẩn thiết bị quan trắc khí

01/08/2013 1:45:21 CH

Phòng Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường khí thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường được thành lập trên cơ sở Quyết định số 970/QĐ–TCMT ngày 26 tháng 07 năm 2011 của Tổng cục Môi trường để thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường