Mẫu chuẩn đo lường (khí chuẩn, dung dịch chuẩn)

18/03/2013 2:41:18 CH

Mẫu chuẩn đo lường gồm có 27 bình khí chuẩn để thực hiện hiệu chuẩn cho phương tiện đo khí tự động, liên tục và thiết bị đo khí cầm tay. Dung dịch chuẩn pH, độ đục, EC...

 

Thiết bị hỗ trợ hoạt động hiệu chuẩn

18/03/2013 2:17:04 CH

Phục vụ cho việc hỗ trợ các thiết bị chuẩn nước và khí hiệu chuẩn các thiết bị đo nước và thiết bị đo khí như thiết bị pha loãng khí chuẩn, buồng kiểm chuẩn, thiết bị tạo khí, Xe Kiểm chuẩn...

 

Thiết bị chuẩn nước (chuẩn đối chứng)

18/03/2013 1:59:08 CH

Thiết bị chuẩn nước được thực hiện để kiểm định/ hiệu chuẩn đối chứng các thiết bị đo nước như: thiết bị đo pH/ORP, thiết bị đo độ đục, thiết bị đo đỗ dẫn EC, thiết bị đo TDS

 

Thiết bị kiểm chuẩn khí (chuẩn đối chứng)

18/03/2013 11:41:36 SA

Thiết bị chuẩn đo lường phục vụ cho công tác hiệu chuẩn các thiết bị đo khí

 
 

Một số trang thiết bị

09/08/2011 3:00:45 CH

 
 
 

Hệ thống phòng máy chủ

19/04/2011 1:34:53 CH