06/08/2018 11:08:15 SA

 

Phòng Hệ thống tự động và Kiểm định thiết bị

Phòng Hệ thống tự động và Kiểm định thiết bị (sau đây gọi là Phòng) là tổ chức trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (sau đây gọi là Trung tâm) có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (sau đây gọi là Giám đốc) tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực quan trắc tự động và đo lường (kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị, chuẩn đo lường) tại các tỉnh miền Bắc.

Phòng Hệ thống tự động và Kiểm định thiết bị thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng, duy trì, vận hành, đánh giá chất lượng các hệ thống quan trắc tự động; phối hợp thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc môi trường quốc gia theo phân công của Giám đốc;

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc tự động tại các tỉnh miền Bắc theo phân công của Giám đốc.

3. Quản trị hạ tầng công nghệ thông tin; quản lý và điều hành Cổng thông tin điện tử của Trung tâm.  

4. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tự động; hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ kỹ thuật quản lý số liệu quan trắc tự động.

5. Tham gia kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật việc thực hiện quan trắc tự động của các địa phương, các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức khác tại các tỉnh miền Bắc.

6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc quản lý chất lượng, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị quan trắc môi trường, hệ thống quan trắc tự động và chuẩn đo lường.

7. Duy trì, thực hiện liên kết chuẩn với chuẩn Quốc gia và Quốc tế theo quy định; tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng, đo, phân tích chất chuẩn, mẫu kiểm soát chất lượng (QC) trong lĩnh vực đo lường và quan trắc tự động.

8. Nghiên cứu phát triển phương pháp, triển khai ứng dụng và hướng dẫn, chuyển giao công nghệ, phương pháp mới trong quan trắc tự động, hệ thống thông tin và đo lường.

9. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế về quan trắc tự động, hệ thống thông tin, đo lường và các lĩnh vực khác theo phân công của Giám đốc.

10. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá và quy định kỹ thuật đối với hoạt động quan trắc tự động, hệ thống thông tin và đo lường.

11. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

12. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được phân công.

13. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm.

14. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao của Phòng theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

Từ Khóa: