09/08/2011 3:00:45 CH

 

Một số trang thiết bị

Trạm quan trắc môi trường không khí tự động cố định

       

Một số thiết bị phân tích - thí nghiệm

Bề siêu âm - Lò pha mẫu Cân phân tích 3 số Cắt quay chân không hoàn chỉnh
Chưng cất Nito Chưng cất Xianua  
Thiết bị sắc ký khí - Khối phổ (GC-MS)   Thiết bị phân tích tổng các-bon hữu cơ (TOC)
Thiết bị sắc ký khí - Khối phổ (GC-MS) Thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) Máy cất nước 2 lần
     
 Sắc ký khí ION  Bộ cất quay chân không  

Hệ thống phòng phân tích, thí nghiệm, kiểm chuẩn thiết bị môi trường

     

 

 Hoạt động quan trắc hiện trường

     

 

 

 

Từ Khóa: