14/04/2011 8:38:49 SA

 

Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc không khí

KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ

 

   

Máy đo bụi  PM10; PM 2,5 ; PM1

Grimm, model 180 

Nguyên lý đo: Tán xạ ánh sáng

Đặc tính kỹ thuật: đo đồng thời, liên tục PM10, PM2.5, PM1

Khối lượng bụi từ: 0,1 tới trên 1500 µg/m3

Khoảng đo: 0,25 tới >32µm đếm theo 31 kênh,

Tốc độ dòng lấy mẫu: 72 lít /giờ

Độ lặp: 3 % khoảng cực đại

   

Các Module đo bụi

Hệ thống modul đo các thông số không khí cơ bản

- Modul phân tích khí  NO-NO2-NOx (model APNA-370)

- Modul phân tích khí SO2 (model APSA-370)

- Modul phân tích CO (model APMA-370)

- Modul phân tích O3 (model APOA-370)

- Modul phân tích THC (model APHA-370)

     

Chai khí chuẩn

Chai khí chuẩn H2S, SO2, NO, NO2, CO, CO2, NH3, CH4, C3H8
     

 

Từ Khóa: