18/03/2013 1:59:08 CH

 

Thiết bị chuẩn nước (chuẩn đối chứng)


 

Thiết bị đo pH, ORP

Phạm vi đo:

- pH : - 2,000 tới 19,999

- mV: -1999 mV  tới 1999 mV

- Nhiệt độ: - 30,0 tới 130,0 oC

- Độ chính xác: ± 0,002 pH, ± 0,1 mV

Liên kết chuẩn với Viện Đo lường Việt Nam

 
   

Thiết bị đo độ dẫn điện (EC)

Phạm vi đo:

- Độ dẫn: 0,01 µS /cm đến 1000 mS/cm

- Độ  muối: 0,00 đến 80,00 ppt

- TDS: 0,01 mg/l đến 600 g/l

- Nhiệt độ: - 5,0 đến 105,0 oC

Tự động bù nhiệt trong quá trình đo

Liên kết chuẩn với Viện Đo lường Việt Nam 
 

Thiết bị đo độ đục

- Phạm vi đo: 0 - 4000 NTU

- Độ phân giải: 0,01/dải 0 - 10,99 NTU

- Độ phân giải: 0,1/dải 11 - 109,9 NTU

- Độ phân giải: 1/dải 110 - 4000 NTU

- Độ chính xác:

± 2 % cho dải đo 0 - 100 NTU

±3% cho dải > 100 NTU

Liên kết chuẩn với Viện Đo lường Việt Nam
 

Từ Khóa: