Phân công công tác Lãnh đạo Văn phòng Trung tâm 

Ngày 22/7/2015, Phó Chánh Văn phòng điều hành đã ký Thông báo về việc phân công công tác Lãnh đạo Văn phòng Trung tâm, Văn phòng Trung tâm trân trọng thông báo tới các Đơn vị trực thuộc Trung tâm để phối hợp công tác. Thông ... 

 
 

Hệ thống quan trắc môi trường 

 

Năng lực Phòng Hệ thống Quan trắc môi trường 

Phòng Hệ thống Quan trắc môi trường là đơn vị trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường. Trong những năm qua, với đội ngũ cán bộ có trình độ, yêu nghề và các trang thiết bị hiện đại, Phòng luôn hoàn thành tốt các ... 

 
 

Hệ thống thông tin và Báo cáo môi trường 

 

Phòng Hệ thống thông tin và Báo cáo môi trường 

Ra đời từ năm 2007, tới nay, Phòng Hệ thống thông tin và Báo cáo môi trường (trước là phòng Dữ liệu và Hệ thống thông tin) là một trong 5 đơn vị trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường,có chức năng nhiệm vụ ... 

 
 

Thí nghiệm môi trường 

 

Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm 

Phòng Thí nghiệm môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường đã được Văn Phòng công nhận chất lượng đánh giá giám sát và đánh giá mở rộng nâng tổng số thông số được cấp chứng nhận VILAS là 38  

 
 

Phân tích Dioxin và độc chất 

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM DIOXIN 

Dự án Phòng thí nghiệm Dioxin (gọi tắt là PTN Dioxin) được thành lập vào năm 2009 với sự hỗ trợ của Quỹ Bill và Melinda Gates và tổ chức Atlantic Philanthropies. PTN Dioxin là một trong những đơn vị kỹ thuật chủ chốt tham ... 

 
 

Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường 

 

Năng lực kiểm định, hiệu chuẩn 

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-TCMT ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc môi trường; Căn cứ theo Quyết định số 970/QĐ-TCMT ... 

 
 

Trạm Quan trắc môi trường vùng miên Trung và Tây nguyên 

 
 
 

Tram Quan trắc môi trường vùng Đông Nam Bộ 

 
 
 

Trạm Quan trắc môi trường vùng Tây Nam Bộ