28/03/2011 11:49:51 SA

 

Chuẩn cấu trúc Cơ sở dữ liệu Hệ thông tin địa lý Quốc gia về Môi trường

Chuẩn cấu trúc Cơ sở dữ liệu Hệ thông tin địa lý Quốc gia về Môi trường năm 2006 bao gồm các nội dung:

Phần 1: Đánh giá "Cấu trúc Cơ sở dữ liệu Hệ thông tin địa lý Quốc gia về Môi trường" năm 2000

Phần 2: "Cấu trúc Cơ sở dữ liệu Hệ thông tin địa lý Quốc gia về Môi trường" năm 2006

Phần 3: Một số công cụ chuyển đổi giữa các phần mềm GIS

Phần 4: Hướng dẫn áp dụng "Cấu trúc Cơ sở dữ liệu Hệ thông tin địa lý Quốc gia về Môi trường" năm 2006

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

Download toàn văn

Từ Khóa: