28/03/2011 11:48:52 SA

 

Mô hình khung CSDL Hệ thống thông tin giám sát môi trường lưu vực sông

Mô hình khung CSDL Hệ thống thông tin giám sát môi trường lưu vực sông bao gồm các nội dung sau:

I. CSDL không gian nền địa lý LVS

II. CSDL giám sát môi trường lưu vực sông

Download toàn văn

Từ Khóa: