28/03/2011 5:27:29 CH

 

Giới thiệu về ArcviewGIS

Tài liệu giới thiệu cụ thể và chi tiết về các chức năng và khả năng ứng dụng của phần mềm ArcViewGIS trong môi trường nói chung và trong công tác khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu và xây dựng, biên tập và hoàn thiện bản đồ nói riêng. Tài liệu bao gồm các phần:

Bài 1. Tổng quan

I. Giới thiệu ArcViewGIS

II. Các khái niệm cơ bản

III. Thực hành làm quen với Arcview

Bài 2. Làm việc với dữ liệu không gian và thuộc tính

Bài 3. Tạo mới dữ liệu

Bài 4. Phân tích không gian

I. Giới thiệu chung

II. Đo đạc, truy vấn và phân nhóm

III. Chồng xếp không gian

IV. Phân tích liền kề (Neibourhood functions)

V. Phân tích mạng (Network Analysis)

Bài 5. Thực hành chức năng phân tích không gian trên dữ liệu vector

Bài 6. Thực hành chức năng phân tích không gian trên dữ liệu raster

Bài 7. Các chức năng phân tích 3D

Bài 8. Các khái niệm bản đồ

I. Giới thiệu chung

II. Cơ sở toán học của bản đồ

III. Đối tượng bản đồ

IV. Phương pháp thể hiện bản đồ

Download toàn văn

Từ Khóa:  
 

TIN LIÊN QUAN