Cổng thông tin Quan trắc môi trường cung cấp các hình thức khai thác số liệu quan trắc 

dưới một số dạng sau:

1.             Hiển thị số liệu quan trắc trực tuyến từ các trạm quan trắc tự động

2.             Tra cứu số liệu quan trắc từ:

·         Các trạm quan trắc tự động

·         Các chương trình quan trắc định kỳ

3.             Hiển thị số liệu quan trắc dưới dạng biểu đồ, các loại biểu đồ như sau sau:

·         Biểu đồ giá trị số liệu trung bình 1 giờ, 24 giờ đối với các trạm quan trắc tự động

·         Biểu đồ tần suất, biểu đồ phân vị đối với các trạm quan trắc tự động

·         Biểu đồ so sánh, tổng hợp đối với các chương trình quan trắc định kỳ

4.             Bảng biểu, báo cáo số liệu quan trắc

-         Bảng tổng hợp số liệu các trạm quan trắc tự động

·         Bảng tổng hợp số liệu quan trắc định kỳ

5.             Mẫu công văn xin cung cấp tài khoản sử dụng phần mềm quản lý số liệu quan trắc môi trường.

6.             Định dạng file dữ liệu chuẩn để nhập vào cơ sở dữ liệu