24/10/2015 11:24:36 CH

 

Chỉ định kiểm định phương tiện đo trong quan trắc môi trường

Ngày 28 tháng 9 năm 2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1479/QĐ-TĐC về việc Chỉ định tổ chức kiểm định cho Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường thực hiện hoạt động kiểm định đối với 09 PTĐ thuộc lĩnh vực hóa lý (nước, không khí) và khối lượng. Trong hoạt động kiểm định được chỉ định, Trung tâm Quan trắc môi trường được sử dụng dấu kiểm định mang ký hiệu N99 và có hiệu lực đến hết ngày 30/9/2020.

Danh mục phương tiện đo được chỉ định của Trung tâm Quan trắc môi trường:

 

TT

Tên phương tiện đo

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Chế độ 
kiểm định

1

Phương tiện đo nồng độ SO2 trong không khí

(0 ÷ 0,5) %

đến ± 5 %

Ban đầu,
định kỳ,
sau sửa chữa

2

Phương tiện đo nồng độ NOx trong không khí

(0 ÷ 0,4) %

đến ± 5 %

3

Phương tiện đo nồng độ CO trong không khí

(0 ÷ 1) %

đến ± 5 %

4

Phương tiện đo nồng độ CO2 trong không khí

(0 ÷ 16) %

đến ± 5 %

5

Phương tiện đo pH

(0 ÷ 14) pH

0,01 pH
0,1 pH

6

Phương tiện đo độ dẫn điện

(0 ÷ 500) mS/cm

± 0,5 %

7

Phương tiện đo độ đục của nước

(0 ÷ 4 000) NTU

± 3 %

8

Phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan trong nước

(0 ÷ 200 000) mg/L

± 0,5 %

9

Phương tiện đo Oxy hoà tan (DO)

(0 ÷ 20) mg/L

± 2 %

10

Cân phân tích

đến 600 g

1


Thông tin chi tiết xem file đính kèm: QĐ so 1479_chi dinh to chuc kiem dinh, HC, TN PTĐ, chuan do luong_28.9.2015.pdf

Từ Khóa:  Chỉ đinh kiểm định phương tiện đo; N99; pH  EC  Độ đục  khí