14/04/2016 3:05:55 CH

 

Thông báo lần 1 Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 7

       Thực hiện nhiệm vụ giúp Tổng cục Môi trường quản lý hoạt động quan trắc môi trường trên  phạm vi cả nước, với vai trò là Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, hàng năm, Trung tâm Quan trắc môi trường được Tổng cục Môi trường giao tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường. Hội thảo là hoạt động thường niên do Tổng cục Môi trường tổ chức nhằm định kỳ tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm về công tác quan trắc môi trường, quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường. Năm 2016, Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 7 sẽ được tổ chức với các nội dung dự kiến như sau:

    - Về chủ đề Hội thảo: năm 2016 Hội thảo được tổ chức tập trung vào chủ đề về "Triển khai Quyết định số 90/QĐ- TTg ngày 12 tháng 1 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"

    - Thời gian: Hội thảo dự kiến được tổ chức trong 2 ngày từ ngày 26 đến hết ngày 27 tháng 5 năm 2016.

    - Địa điểm: Thành phố Đà Năng.

Xem toàn văn thông báo tại đây

Từ Khóa: