09/06/2017 8:45:44 SA

 

Chương trình đánh giá năng lực thử nghiệm thủy ngân trong phòng thí nghiệm năm 2017: Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng

Thời gian bắt đầu gửi mẫu: 06/6/2017
Thời gian các PTN tham gia gửi trả kết quả tới Ban LPT: 21/6/2017
Thời gian Ban LPT gửi báo cáo tới các PTN tham gia: 31/6/2017

Đề nghị các PTN  dowload và đọc kỹ tài liệu tại đây trước khi tiến hành bất kỳ một thao tác nào trong PTN đối với mẫu của chương trình này. Các tài liệu của chương trình bao gồm:Từ Khóa: