16/03/2015 10:36:01 SA

 

Xin ý kiến cho Dự thảo 06 thông tư quy định quy trình quan trắc môi trường đất, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ, nước mưa axit, nước dưới đất, không khí

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành quy phạm pháp luật năm 2015 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường được Tổng cục Môi trường giao chủ trì xây dựng Dự thảo 06 thông tư quy định quy trình quan trắc các thành phần môi trường đất, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ, nước mưa axit, nước dưới đất, không khí xung quanh và tiếng ồn. Đây là dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư số 28/2011/TT-BTNTM; 29/2011/TT-BTNTM; 30/2011/TT-BTNTM; 31/2011/TT-BTNTM; 32/2011/TT-BTNTM; 33/2011/TT-BTNTMban hành ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời gian qua, Trung tâm Quan trắc môi trường đã phối hợp với các chuyên gia xây dựng nội dung cho dự thảo Thông tư nêu trên. Sau nhiều lần tổ chức họp và hội thảo, tiếp thu các ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan, Trung tâm đã tiếp thu, chỉnh lý và đến nay, bản dự thảo số 0 của Thông tư về cơ bản đã hoàn thành.

Để hoàn thiện các dự thảo văn bản, đảm bảo tính khả thi của các dự thảo khi được ban hành, Trung tâm Quan trắc môi trường mong muốn nhận được ý kiến góp ý rộng rãi của các chuyên gia, đơn vị liên quan cho nội dung các bản dự thảo trên.

Văn bản đóng góp ý kiến xin gửi trước ngày 31 tháng 3 năm 2015, theo địa chỉ: 

Trung tâm Quan trắc môi trường

Số 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, 

Điện thoại: 04 3577 1816, Fax: 04 35771855, 

Email: quantrac_mt@vea.gov.vn 

Tài liệu đính kèm:

1. Dự thảo thông tư QTMT Đất

2. Dự thảo thông tư QTMT Không khí xung quanh và tiếng ồn

3. Dự thảo thông tư QTMT Nước mưa axit

4. Dự thảo thông tư QTMT Nước biển ven bờ

5. Dự thảo thông tư QTMT Nước dưới đất

6. Dự thảo thông tư QTMT Nước mặt lục địa

Trân trọng cảm ơn!

Trung tâm Quan trắc môi trường. TCMT


Từ Khóa: