28/09/2018 9:57:30 SA

 

Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc không khí tự động, liên tục

Ngày 6 tháng 8 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Thông tư 11/2018/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về mức hao phí cần thiết đối với lao động công nghệ, thiết bị, dụng cụ và vật liệu để hoàn thành một bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục phục vụ xây dựng dự toán và đơn giá cho hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn có sử dụng kinh phí theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.


Đối tượng áp dụng của Thông tư là các Trung tâm Quan trắc môi trường, Trạm quan trắc môi trường ở Trung ương và địa phương; Các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn đã đăng ký và được chỉ định bởi cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền và Các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục.


Kết cấu của Thông tư bao gồm 3 chương và 9 điều. Nội dung các định mức bao gồm các thành phần sau: Định mức lao động công nghệ; định mức thiết bị; định mức dụng cụ; định mức vật liệu. Định mức kinh tế - kỹ thuật này không bao gồm việc vận chuyển phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2018.


(Chi tiết ni dung Thông tư 06/2017/TT-BKHCN ban hành Đnh mc kinh tế k thut hot đng kim đnh, hiu chun phương tin đo cho trm môi trưng không khí t đng, liên tc)

 

 

Từ Khóa: