22/11/2018 8:54:04 SA

 

Thông báo Hội thảo hướng dẫn kỹ thuật tiếp nhận, truyền và quản lý dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục tại Hà Nội

Nghị định 38/2015/NĐ-CP, Thông tư 31/2017/TT-BTMTT, Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định dữ liệu quan trắc tự động, liên tục phải được truyền liên tục từ Doanh nghiệp về Sở Tài nguyên và Môi trường và tiếp tục truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Môi trường). Theo chức năng và nhiệm vụ được giao, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc là cơ quan tổ chức triển khai, tiếp nhâ%3ḅn và quản lý dữ liệu quan trắc tự động trên toàn quốc.

Để triển khai thực hiê%3ḅn nhiê%3ḅm vụ, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tổ chức “Hội thảo hướng dẫn nghiệp vụ tiếp nhận, truyền và quản lý dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục” nhằm hỗ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương và Doanh nghiê%3ḅp trong việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu cũng như tăng cường năng lực trong hoạt động vận hành, kiểm soát, phân tích xử lý và khai thác dữ liệu quan trắc tự động, liên tục, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Hướng dẫn kỹ thuật nhận, truyền và quản lý dữ liệu theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;

- Giới thiệu phần mềm kết nối, truyền nhận và quản lý số liệu quan trắc tự động, liên tục (Phần mềm EnviSoft 18.01) và lên kế hoạch chuyển giao phần mềm miễn phí cho các Sở Tài nguyên và Môi trường trên toàn quốc.

2. Thời gian: 01 ngày, ngày 05 tháng 12 năm 2018

3. Địa điểm: Phòng D 201 - Nhà D - Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Số 37 Hùng Vương, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Đề nghị các đơn vị đăng ký đại biểu tham dự (theo mẫu gửi kèm) về Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc qua địa chỉ email: phongtudong@cem.gov.vn trước ngày 30 tháng 11 năm 2018 để tổng hợp. 

Xem chi tiết giấy mời tại đây

Từ Khóa: