Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý số liệu quan trắc tự động (Envisoft)
15/06/2020 14:01:00
● Tài liệu đính kèm : huong dan su dung phan mem envisoft_ok.pdf
Phần mềm EnviSoft được thiết kế phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến Địa phương để tiếp nhận và quản lý số liệu quan trắc tự động liên tục

Phần mềm đáp ứng theo chuẩn “Thông tư 24/2017/TT-BTNMT” về quy định kĩ thuật quan trắc môi trường, “Thông tư 43/2015/ TT-BTNMT” về quản lý số liệu quan trắc môi trường và thiết kế tổng thể của Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường theo “Quyết định 1618/QĐ-TTg 2017” của Thủ tướng Chính phủ. Xem chi tiết hướng dẫn tại file kèm theo.

● Tài liệu đính kèm : huong dan su dung phan mem envisoft_ok.pdf

Hình ảnh

Liên kết