THÔNG BÁO (LẦN 2) VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO NĂM 2020
15/05/2020 10:13:00
THÔNG BÁO (LẦN 2) VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO NĂM 2020

Năm 2020, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc đã có Văn bản thông báo số 82/QTMB ngày 12/3/2020 v/v thông báo kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2020. Tuy nhiên, căn cứ yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quan trắc môi trường và nhu cầu tham gia của các tổ chức thực hiện quan trắc môi trường. Trung tâm tiếp thục thông báo về việc tổ chức bổ sung 03 chương trình thử nghiệm thành thạo trong năm 2020 cho các nền mẫu nước thải; chất thải; trầm tích.

Thông tin chi tiết về các chương trình trong file kèm theo.

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc trân trọng thông báo và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm tham gia của các đơn vị.

Hình ảnh

Liên kết