Chất lượng không khí khu vực miền Bắc tháng 4 năm 2020
12/05/2020 14:13:00
Môi trường không khí các tỉnh miền Bắc đợt tháng 4 năm 2020 được cải thiện so với cùng thời điểm quan trắc năm 2019

Vấn đề ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm bụi vẫn xuất hiện nhưng có xu hướng giảm rõ rệt. Các thông số khác NO2, CO, SO2, Pb nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h). 

Các giá trị TSP toàn khu vực miền Bắc hầu hết ở mức thấp và xấp xỉ giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h). Riêng có 2 điểm quan trắc có giá trị TSP vượt không nhiều so với giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h) là: KCN Quế Võ và KDC Hà Tu. So với cùng thời điểm năm 2019, giá trị TSP đợt tháng 04 có xu hướng giảm tại hầu hết các điểm quan trắc KCN, KDC và đường giao thông.

-->

Hình ảnh

Liên kết