Chất lượng không khí khu vực miền Trung và Tây Nguyên quý I năm 2020
26/06/2020 16:00:00
Chất lượng môi trường không khí khu vực miền Trung, Tây Nguyên quý I năm 2020 được cải thiện so với thời điểm cuối năm 2019, tuy nhiên cục bộ tại một số thời điểm xuất hiện ô nhiễm TSP và tiếng ồn.

Các thông số khác, NO2, SO2, đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (TB1h).

Giá trị TSP có sự chênh lệch tương đối cao giữa các điểm quan trắc, giá trị dao động trong khoảng 158 - 311µg/m3 và có 02/33 giá trị vượt nhẹ ngưỡng quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB1h). So với thời điểm cuối năm 2019, giá trị TSP tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Đà Nẵng giảm nhẹ, ngoại trừ một số KCN (KCN Phú Bài, Chân Mây – Huế) giá trị TSP có xu hướng tăng.

-->

Hình ảnh

Liên kết