Chất lượng không khí miền Bắc quý I năm 2020
25/06/2020 15:55:00
Chất lượng môi trường không khí khu vực miền Bắc trong quý I năm 2020 được cải thiện so với thời điểm cuối năm 2019, tuy nhiên cục bộ tại một số thời điểm xuất hiện ô nhiễm TSP và tiếng ồn.

Các thông số khác, NO2, SO2, đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (TB1h).

Tại các khu công nghiệp (KCN) miền Bắc, giá trị bụi TSP dao động trong khoảng 108,3 – 417,7 µg/m3. Tại một số KCN giá trị TSP vượt ngưỡng theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB1h) như: KCN Quang Minh, KCN Phúc Yên – Vĩnh Phúc, Quế Võ – Bắc Ninh.

-->

Hình ảnh

Liên kết