Chất lượng môi trường không khí từ 01/8 đến 18/8 năm 2020
19/08/2020 09:48:00
Trong nửa đầu tháng 8 năm 2020, chất lượng không khí tại các đô thị trên cả nước đều ở mức khá tốt.

Chỉ số chất lượng không khí ở các đô thị đều dao động ở mức tốt và mức trung bình (Biểu đồ 1 và Biểu đồ 2).

Biểu đồ 1: Diễn biến chỉ số AQI ngày tại một số thành phố từ ngày 01/8 – 18/8/2020

Biểu đồ 2: Diễn biến giá trị trung bình 24 giờ thông số PM2.5 tại một số thành phố
từ ngày 01/8 – 18/8/2020

Đối với Thủ đô Hà Nội, theo kết quả quan trắc tại các trạm quan trắc không khí trong nội thành Hà Nội, thông số PM2.5 trung bình 24 giờ đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Chất lượng không khí duy trì ở mức khá tốt trong tất cả các ngày của nửa đầu tháng 8/2020 (Biểu đồ 3).

Biểu đồ 3: Diễn biến giá trị TB 24 giờ thông số PM2.5 tại Hà Nội
từ ngày 01/8 – 18/8/2020

Theo kết quả tính toán chỉ số AQI hàng ngày tại các trạm trong nội thành Hà Nội, chất lượng không khí ở hầu hết các trạm đều ở mức tốt (AQI < 50), một số trạm duy trì ở mức trung bình (AQI từ 51 - 100) (biểu đồ 4).

Biểu đồ 4: Diễn biến chỉ số AQI hàng ngày các trạm tại Hà Nội từ ngày 01/8 – 18/8/2020

Nhìn chung, trong nửa đầu tháng 8 năm 2020, chất lượng không khí duy trì ở mức khá tốt trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, tại miền Bắc, khoảng thời gian này là giữa mùa mưa, chất lượng không khí khá ổn định và được đánh giá tốt nhất so với các thời gian khác trong năm. Chất lượng không khí vẫn có thể còn tiếp tục duy trì ở mức khá tốt trong một số tuần tới.

Hình ảnh

Liên kết