Chất lượng nước mặt một số sông khu vực miền Bắc quý I năm 2020
29/06/2020 16:03:00
Kết quả quan trắc quý I/2020 trên các LVS cho thấy, chất lượng môi trường nước sông ở mức xấu và kém tập trung trên LVS Cầu và LVS Nhuệ - Đáy, các LVS khác, phần lớn các điểm quan trắc có chất lượng môi trường nước sông đạt ở mức tốt đến rất tốt.

Các điểm có giá trị WQI ở mức xấu, mức kém (WQI:10-25), tập trung trên các điểm nóng về ô nhiễm môi trường (LVS Nhuệ Đáy: đoạn sông Nhuệ chảy qua địa phận Hà Nội, các sông nội thành Hà Nội; LVS Cầu: đoạn sông Ngũ Huyện Khuê; đoạn suối Loàng, cầu Bóng Tối) do tiếp nhận nước thải sinh hoạt của Tp. Hà Nội , Tp. Thái Nguyên và nước thải làng nghề (tỉnh Bắc Ninh) chưa qua xử lý, xả thải ra LVS.

-->

Hình ảnh

Liên kết