Chất lượng nước mặt một số sông khu vực miền Trung và Tây Nguyên quý I năm 2020
29/06/2020 16:05:00
Chất lượng nước mặt một số sông khu vực miền Trung và Tây Nguyên quý I năm 2020

Sông Hương

Kết quả quan trắc quý I (tháng 3) năm 2020 cho thấy, chất lượng nước sông khá tốt, các điểm quan trắc có giá trị WQI dao động từ 71-98, trong đó: có 4/6 điểm nước sông sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, chiếm tỉ lệ 66,7%; có 1/6 điểm nước sông sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, chiếm tỉ lệ 16,7%; có 1/6 điểm (Khu vực chợ Đông Ba) nước sông sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác (WQI=71), chiếm tỉ lệ 16,7%, cụ thể: giá trị COD (28 mg/L) cao gấp 1,87 lần theo quy định QCVN 08-MT:2015/BTNMT loại A2, giá trị BOD5 (9 mg/L) cao gấp 1,5 lần theo quy định QCVN 08-MT:2015/BTNMT loại A1. Nguyên nhân, do tiếp nhận nước thải từ chợ Đông Ba và nước thải sinh hoạt Tp. Huế chưa qua xử lý thải ra LVS. Chất lượng nước tháng 3/2020 suy giảm so với tháng 11/2019 (giá trị WQI tháng11/2019 dao động từ 83 – 98, có 3/6 điểm quan trắc nước sông sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, chiếm tỉ lệ 50%; có 3/6 điểm quan trắc nước sông sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, chiếm tỉ lệ 50%).

Biểu đồ 1. Diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hương

LVS Vu Gia -Thu Bồn

Trên sông Vu Gia: chất lượng nước sông quý I (tháng 3) năm 2020 khá tốt, các điểm quan trắc có giá trị WQI dao động từ 77-96, trong đó có 8/13 điểm nước sông sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, chiếm tỉ lệ 61,5%; có 5/13 điểm nước sông sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, chiếm tỉ lệ 38,5,7%. Chất lượng nước tháng 3/2020 tốt hơn tháng 11/2019 (giá trị WQI tháng11/2019 dao động từ 55 – 97, có 4/13 điểm quan trắc nước sông sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, chiếm tỉ lệ 30,8%; có 7/13 điểm quan trắc nước sông sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, chiếm tỉ lệ 53,8%; có 2/13 điểm quan trắc nước sông sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác, chiếm tỉ lệ 15,4%).

-->

Hình ảnh

Liên kết