Chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 04/2020: Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng
04/05/2020 07:45:00
● Tài liệu đính kèm : Chuong trinh thu nghiem PTN_4_2020.pdf
Chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 04/2020: Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng

Thực hiện kế hoạch tổ chức thử nghiệm thành thạo, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc- Tổng cục Môi trường đã tiến hành triển khai 02 chương trình trong tháng 4/2020 cụ thể như sau:

- Chương trình CEM-LPT- 50 (mẫu nước mặt):  COD, BOD5, NO3, NO2, PO4, NH4, Cl

- Chương trình CEM-LPT- 51 (Mẫu nước mặt): As, Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Mn, Fe, Cr tổng

Thời gian bắt đầu gửi mẫu: 28/4/2020

Đề nghị các PTN  dowload và đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi tiến hành bất kỳ một thao tác nào trong PTN đối với mẫu của chương trình này. Các tài liệu của chương trình bao gồm:

- 01 phiếu nhận mẫu thử nghiệm (Biểu mẫu LPT-01)

- 01 hương dẫn cho PTN tham gia (Biểu mẫu LPT-02)

- 01 phiêu báo cáo kết quả thử nghiệm (Biễu mẫu LPT-03)

Tài liệu hướng dẫn trong file đính kèm.

● Tài liệu đính kèm : Chuong trinh thu nghiem PTN_4_2020.pdf

Hình ảnh

Liên kết