Từ khóa:
Mục tin:
Từ ngày:     đến ngày
Pha chế dung dịch chuẩn pHcem phục vụ công tác quan trắc môi trường nước tại hiện trường ở Việt Nam
 
 
Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí của trạm quan trắc không khí tự động, liên tục
 
Vấn đề ô nhiễm không khí đang được cộng đồng ngày càng quan tâm. Để kiểm soát chất lượng môi trường không khí rất cần các trạm quan trắc không khí tự động, liên tục. Hệ thống các trạm này cung cấp các số liệu tức thời phục vụ việc cảnh báo cho cộng đồng và các yêu cầu của các cấp quản lý trong công tác tác bảo vệ môi trường.
 
Chỉ định tổ chức kiểm định phương tiện đo cho Trung tâm Quan trắc môi trường (N99)
 
Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Phòng Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận lần thứ 3 về đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo với mã số ĐK 40.
 
Chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho Trung tâm Quan trắc môi trường – Lần 3 (ĐK 40)
 
Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận lần thứ 3 về đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo với mã số ĐK 40.
 
Giới thiệu xe kiểm định thiết bị quan trắc môi trường
 
 
Giới thiệu về xe kiểm định thiết bị quan trắc môi trường
 
 
Chỉ định kiểm định phương tiện đo trong quan trắc môi trường
 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1479/QĐ-TĐC về việc Chỉ định tổ chức kiểm định cho Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường thực hiện hoạt động kiểm định đối với 09 PTĐ thuộc lĩnh vực hóa lý (nước, không khí) và khối lượng.
 
Phí khí thải có khác phí môi trường?
 
 
Phí kiểm định xe máy: Không chồng phí môi trường
 
 
Kiểm định khí thải xe máy: làm trước tại Đà Nẵng