Từ khóa:
Mục tin:
Từ ngày:     đến ngày
Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí của trạm quan trắc không khí tự động, liên tục
 
Vấn đề ô nhiễm không khí đang được cộng đồng ngày càng quan tâm. Để kiểm soát chất lượng môi trường không khí rất cần các trạm quan trắc không khí tự động, liên tục. Hệ thống các trạm này cung cấp các số liệu tức thời phục vụ việc cảnh báo cho cộng đồng và các yêu cầu của các cấp quản lý trong công tác tác bảo vệ môi trường.
 
Chỉ định tổ chức kiểm định phương tiện đo cho Trung tâm Quan trắc môi trường (N99)
 
Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Phòng Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận lần thứ 3 về đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo với mã số ĐK 40.
 
Chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho Trung tâm Quan trắc môi trường – Lần 3 (ĐK 40)
 
Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận lần thứ 3 về đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo với mã số ĐK 40.
 
Bàn giao quản lý, vận hành và khánh thành Trạm quốc gia quan trắc môi trường nước tự động đặt tại Hà Nội
 
 
Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải có hiệu lực
 
 
Hội thảo đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo số 1 “Chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng giai đoạn 2016 - 2021”
 
 
Khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Quan trắc Môi trường Nông nghiệp miền Trung - Tây Nguyên
 
 
"Quan trắc môi trường là một trong những lĩnh vực đặc biệt quan trọng của ngành môi trường"
 
 
Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia
 
 
Mạng lưới quan trắc TNMT: Được ứng dụng những thành tựu khoa học mới nhất