Từ khóa:
Mục tin:
Từ ngày:     đến ngày
Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí của trạm quan trắc không khí tự động, liên tục
 
Vấn đề ô nhiễm không khí đang được cộng đồng ngày càng quan tâm. Để kiểm soát chất lượng môi trường không khí rất cần các trạm quan trắc không khí tự động, liên tục. Hệ thống các trạm này cung cấp các số liệu tức thời phục vụ việc cảnh báo cho cộng đồng và các yêu cầu của các cấp quản lý trong công tác tác bảo vệ môi trường.
 
Chỉ định tổ chức kiểm định phương tiện đo cho Trung tâm Quan trắc môi trường (N99)
 
Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Phòng Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận lần thứ 3 về đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo với mã số ĐK 40.
 
Chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho Trung tâm Quan trắc môi trường – Lần 3 (ĐK 40)
 
Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận lần thứ 3 về đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo với mã số ĐK 40.
 
Bàn giao trang thiết bị quan trắc hiện trường tại Đồng Nai
 
 
Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị
 
Phòng Kiểm chuẩn thiết bị QTMT là đơn vị trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường có chức năng giúp Giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường