Từ khóa

  Ký hiệu

  Từ ngày

  RadDatePicker
  Open the calendar popup.
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.

  Tên tiêu chuẩn

  Loại tiêu chuẩn

  select

  Nội dung

  Cơ quan

  select

  TPMT

  select

STT

Ký hiệu

Tên tiêu chuẩn

Ngày ban hành

Loại tiêu chuẩn

Cơ quan ban hành

1QCVN 05:2013/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 25/10/2013   Chất lượng không khíBộ Tài nguyên và Môi trường
2QCVN 50:2013/BTNMTQuy chuẩn quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải thừ quá trình ...25/10/2013   Nước thảiBộ Tài nguyên và Môi trường
3QCVN 51:2013/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép 25/10/2013   Chất lượng không khíBộ Tài nguyên và Môi trường
4QCVN 52:2013/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép 25/10/2013   Nước thảiBộ Tài nguyên và Môi trường
5QCVN 43:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích 12/10/2012   QCVN - Chất lượng trầm tíchBộ Tài nguyên và Môi trường
6QCVN 44:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển xa bờ 12/10/2012   QCVN - Chất lượng nước biển xa bờBộ Tài nguyên và Môi trường
7QCVN 17:2011/BGTVTQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương ...30/12/2011   Chất lượng nướcBộ Giao thông Vận tải
8QCVN 40:2011/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 28/12/2011   Nước thảiBộ Tài nguyên và Môi trường
9QCVN 41: 2011/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong ...26/12/2011   Chất thải nguy hạiBộ Tài nguyên và Môi trường
10QCVN 38:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời ...12/12/2011   QCVNBộ Tài nguyên và Môi trường