Từ khóa

  Ký hiệu

  Từ ngày

  RadDatePicker
  Open the calendar popup.
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.

  Tên tiêu chuẩn

  Loại tiêu chuẩn

  select

  Nội dung

  Cơ quan

  select

  TPMT

  select

STT

Ký hiệu

Tên tiêu chuẩn

Ngày ban hành

Loại tiêu chuẩn

Cơ quan ban hành

1QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu. 12/12/2011   Chất lượng nướcBộ Tài nguyên và Môi trường
2QCVN 01: 2008/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su ...11/08/2011   QCVNBộ Tài nguyên và Môi trường
3QCVN 37:2011/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác ...06/07/2011   Chuẩn hóa địa danh - bản đồBộ Tài nguyên và Môi trường
4QCVN 26:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 10/10/2010   Tiếng ồn đối với con người - Âm họcBộ Tài nguyên và Môi trường
5QCVN 27:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 10/10/2010   Tiếng ồn đối với con người - Âm họcBộ Tài nguyên và Môi trường
6QCVN 28:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế 10/10/2010   Chất lượng nướcBộ Tài nguyên và Môi trường
7QCVN 29:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải kho và cửa hàng xăng dầu ...10/10/2010   Chất lượng nướcBộ Tài nguyên và Môi trường
8QCVN 30:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp ...10/10/2010   Chất lượng không khíBộ Tài nguyên và Môi trường
9QCVN 34:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối ...10/10/2010   Chất lượng không khíBộ Tài nguyên và Môi trường
10QCVN 35:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác từ các công trình dầu ...10/10/2010   Chất lượng nướcBộ Tài nguyên và Môi trường