DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
27/08/2019 08:14:00
DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

 Mã số Tên tổ chức 

Tỉnh/

Thành phố 

Số quyết định

 chứng nhận 

 Lĩnh vực

 VIMCERTS

 001

Chi nhánh Viện dầu khí Việt Nam – Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí
 Hồ Chí Minh 1716/QĐ-BTNMT
ngày 17/7/2017
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

002

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường, 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
 Bình Dương

 1681/QĐ-BTNMT

 ngày 12/7/2017 

 

 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

003

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường  Đồng Nai

  1682/QĐ-BTNMT

 ngày 12/7/2017

 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

 004

Công ty TNHH Một thành viên 
Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
 Nghệ An   

1683/QĐ-BTNMT

ngày 12/7/2017

 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

 005

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường,  Sở Tài nguyên và Môi trường 
Nghệ An
 Nghệ An

 1803/QĐ-BTNMT

ngày 27/7/2017

 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

 006

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và
 Phân tích môi trường
 Hà Nội  1804/QĐ-BTNMT

ngày 27/7/2017

 

 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

 007

Công ty Cổ phần Khoa học và 
Công nghệ môi trường Hà Nội
 Hà Nội

Giấy chứng nhận đã hết hạn. 

Tổ chức không đề nghị gia hạn

Quan trắc hiện trường
 
 VIMCERTS 

008

Trung tâm Quan trắc môi trường  Hải Phòng 1501/QĐ-BTNMT

ngày 21/7/2014

và 

1434/QĐ-BTNMT

ngày 13/06/2017

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

009

Viện Nhiệt đới Môi trường  Hồ Chí Minh 1387/QĐ-BTNMT

ngày 08/06/2015 

 373/QĐ-BTMT 

ngày 23/02/2016

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

010

Công ty TNHH MTV Kiểm định 
Kỹ thuật An toàn Dầu khí Việt Nam
 Hồ Chí Minh 1687/QĐ-BTNMT

ngày 13/8/2014

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

011

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   Bà Rịa - Vũng Tầu

 1993/QĐ-BTNMT

ngày 18/9/2014

và 

1895/QĐ-BTNMT 

ngày 07/08/2017

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

012

 Trung tâm Phân tích và Môi trường  Hà Nội

 

Giấy chứng nhận đã hết hạn.

 Tổ chức không đề nghị gia hạn

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

013

 Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường  Kon Tum

 1991/QĐ-BTNMT

ngày 18/9/2014

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

014

 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Định   2249/QĐ-BTNMT
ngày 10/10/2014
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

015

 Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm  Bình Định 2241/QĐ-BTNMT
ngày 10/10/2014
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

016

 Trung tâm Quan trắc Phân tích Tài nguyên và Môi trường  Thái Bình 734/QĐ-BTNMT
ngày 05/04/2017 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

017

 Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường  Hải Dương 2243/QĐ-BTNMT
ngày 10/10/2014
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
VIMCERTS 

018

 Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường  Tuyên Quang 2244/QĐ-BTNMT
ngày 10/10/2014 
Quan trắc hiện trường
 VIMCERTS 

019

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ  2245/QĐ-BTNMT
ngày 10/10/2014 

và 
2761/QĐ-BTNMT
ngày 30/11/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

020

Công ty TNHH EUROFils  
Sắc ký Hải Đăng
Hồ Chí Minh   85/QĐ-BTNMT
ngày 20/01/2017
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

021

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Quảng Trị Quảng Trị  2453/QĐ-BTNMT
ngày 31/10/2014 
 

 
 VIMCERTS 

022

 Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Quảng Bình 2454/QĐ-BTNMT
ngày 31/10/2014

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường

 VIMCERTS 

023

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và  môi trường Quảng Ninh 2455/QĐ-BTNMT
ngày 31/10/2014

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường

 VIMCERTS 

024

 Trung tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường Thái Nguyên 218/QĐ-BTNMT
ngày 28/01/2016

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường

 VIMCERTS 

025

 

 Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động   Hà Nội 2610/QĐ-BTNMT
ngày 18/11/2014

 

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường

 VIMCERTS 

026

 Trung tâm Tư vấn CNMT & an toàn VSLĐ (COSHET) Hồ Chí Minh 
 
2611/QĐ-BTNMT
ngày 18/11/2014
 

219/QĐ-BTNMT
ngày 28/01/2016


2027/QĐ-BTNMT
ngày 05/9/2016

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường

 VIMCERTS 

027

 Trung tâm Quan trắc môi trường - Tống cục Môi trường Hà Nội 
 
2612/QĐ-BTNMT
ngày 18/11/2014


1460/QĐ-BTNMT
ngày 16/06/2017   

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường

 VIMCERTS 

028

 Trung tâm Tài nguyên & Bảo vệ môi trường  Vĩnh Phúc 
 
2613/QĐ-BTNMT
ngày 18/11/2014

 
 

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường

 VIMCERTS 

029

 Trung tâm Kỹ thuật Quan  trắc môi trường Quảng Ngãi
 
2614/QĐ-BTNMT
ngày 18/11/2014

 
 

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường

 VIMCERTS 

030

 Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường VINACOMIN  Hà Nội 2615/QĐ-BTNMT
ngày 18/11/2014
 
và 
374/QĐ-BTNMT 
ngày 23/02/2016

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường 

 VIMCERTS 

031

 Công ty Cổ phần Dịch vụ SONADEZI Đồng Nai  2893/QĐ-BTNMT
ngày 17/12/2014 

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường

 VIMCERTS 

032

 Trung tâm Công nghệ Môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh  Hồ Chí Minh  2894/QĐ-BTNMT
ngày 17/12/2014
 

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường

 VIMCERTS 

033

 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường  Thừa Thiên Huế   576/QĐ-BTNMT
ngày 22/03/2016

và 
1802/QĐ-BTNMT 
ngày 27/7/2017

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường 

 VIMCERTS 

034

 Trung tâm Môi trường và Khoáng sản - 
Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư CM
Hà Nội 

2991/QĐ-BTNMT

ngày 24/12/2014

1611/QĐ-BTNMT

ngày 20/7/2016 

 

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường 

 VIMCERTS 

035

 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa  Khánh Hòa

2990/QĐ-BTNMT

ngày 24/12/2014

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 

036

 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ  Đà Nẵng

2996/QĐ-BTNMT

ngày 24/12/2014 

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 

037

Trung tâm Khoa học công nghệ
và Bảo vệ môi trường Giao thông vận tải
Hà Nội

2995/QĐ-BTNMT

ngày 24/12/2014 

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 

038

 Trung tâm Quan trắc môi trường
 
Lào Cai 

2992/QĐ-BTNMT

ngày 24/12/2014 

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

039

Công ty TNHH Khoa học công nghệ
và Phân tích môi trường Phương Nam
Hồ Chí Minh

2997/QĐ-BTNMT

ngày 24/12/2014

 và

220/QĐ-BTNMT

ngày 28/01/2016

84/QĐ-BTNMT

ngày 20/01/2017

 

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

040

 Trung tâm Quan trắc Môi trường tỉnh Tây Ninh Tây Ninh  3182/QĐ-BTNMT 
 ngày 30/12/2014 

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 

041

 Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường An Giang 

3183/QĐ-BTNMT

 ngày 30/12/2014 

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 

042

 Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh   3184/QĐ-BTNMT 
 ngày 30/12/2014 

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

043

DNTN Trung tâm Phân tích FPD  Quảng Ninh   3185/QĐ-BTNMT 
 ngày 30/12/2014 

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

044

 Chi nhánh Công ty CP KHCN Phân tích Môi trường Biển Đức
- Trung tâm Nghiên cứu Môi trường
 Tp. HCM  3190/QĐ-BTNMT
ngày 30/12/2014 

221/QĐ-BTNMT
ngày 28/01/2016

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

045

 Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai  Đồng Nai   3191/QĐ-BTNMT
 ngày 30/12/2014 
và 
222/QĐ-BTNMT 
ngày 28/01/2016

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

046

 Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường tỉnh Đăk Lăk Đắk Lắk  76/QĐ-BTNMT
 ngày 15/01/2015
 
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 

047

 Trung tâm Quan trắc-Phân tích Môi trường biển  Hải Phòng 77/QĐ-BTNMT 
 ngày 15/01/2015 
 

 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 

048

 Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam  Quảng Nam

143/QĐ-BTNMT

  ngày 26/01/2015

 

  

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 

049

 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bắc Ninh 

144/QĐ-BTNMT

 ngày 26/01/2015

 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

050

 Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh 

145/QĐ-BTNMT

ngày 26/01/2015

 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

051

 Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường Quảng Ngãi 

146/QĐ-BTNMT

ngày 26/01/2015 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 

052

 Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường  Hồ Chí Minh

254/QĐ-BTNMT

 ngày 03/02/2015 

 885/QĐ-BTNMT ngày 19/04/2016

và 

2454/QĐ-BTNMT ngày 26/10/2016

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS 

053

 Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường và  tài nguyên  Hồ Chí Minh 381/QĐ-BTNMT 
ngày 12/02/2015  
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS 

054

 Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn và Môi trường  Hà Nội  382/QĐ-BTNMT
ngày 12/02/2015  
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS 

055

 Viện Khoa học và Công nghệ môi trường  Hà Nội 383/QĐ-BTNMT 
ngày 12/02/2015  
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS 

056

 Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường - Tổng cục Môi trường  Hà Nội  384/QĐ-BTNMT
ngày 12/02/2015  
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS 

057

 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường  Lâm Đồng 385/QĐ-BTNMT 
ngày 12/02/2015  

1921/QĐ-BTNMT 
ngày 09/08/2017
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

058

 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường Hà Nội   390/QĐ-BTNMT
ngày 13/02/2015  
và 
2026/QĐ-BTNMT
ngày05/9/2016 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS 

059

 Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP  Hà Nội 391/QĐ-BTNMT
ngày 13/02/2015  
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS 

060

Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình  572/QĐ-BTNMT
ngày 19/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 

061

 Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh Hà Tĩnh  573/QĐ-BTNMT
ngày 19/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 

062

 Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Kiên Giang  574/QĐ-BTNMT
ngày 19/3/2015
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 

063

 Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng Hà Nội   575/QĐ-BTNMT
ngày 19/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

064

 Trung tâm Môi trường và Sinh thái ứng dụng  Hồ Chí Minh  576/QĐ-BTNMT
ngày 19/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

065

 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ  Hồ Chí Minh  577/QĐ-BTNMT
ngày 19/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

066

 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển môi trường Đại Việt Hồ Chí Minh   578/QĐ-BTNMT
ngày 19/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS 

067

 Trung tâm Quan trắc môi trường Ninh Thuận  618/QĐ-BTNMT
ngày 24/3/2015 

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường

VIMCERTS 

068

 Trung tâm Phân tích và Môi trường  Bình Dương 629/QĐ-BTNMT
ngày 25/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

069

 Viện Khoa học Công nghệ mỏ VINACOMIN Hà Nội  604/QĐ-BTNMT
ngày 23/3/2015
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

070

 Viện Công nghệ mới Hà Nội 630/QĐ-BTNMT
ngày 25/3/2015 
và 
3561/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

071

 Phân Viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung Đà Nẵng  619/QĐ-BTNMT
ngày 24/3/2015 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS 

072

Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch  Hà Nội 630/QĐ-BTNMT
ngày 25/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  

 VIMCERTS

073

 Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Hồ Chí Minh 783/QĐ-BTNMT
ngày 06/4/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

074

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam  Hồ Chí Minh 827/QĐ-BTNMT
ngày 10/4/2015 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 

VIMCERTS

075

 Trung tâm phân tích và Đo đạc môi trường Phương Nam Bà Rịa-Vũng Tàu 828/QĐ-BTNMT
ngày 10/4/2015 


1071/QĐ-BTNMT ngày 12/05/2016

1896/QĐ-BTNMT ngày 07/08/2017
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

076

 Công ty TNHH thương mại dịch vụ tư vấn môi trường 
Tân Huy Hoàng
 Hồ Chí Minh  2517/QĐ-BTNMT
ngày 31/10/2016 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

077

 Trung tâm Công nghệ môi trường, Viện Môi trường 
và Tài nguyên
 Hồ Chí Minh 981/QĐ-BTNMT
ngày 10/4/2015 


144/QĐ-BTNMT 
ngày 08/02/2017
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

078

 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3,
 
 Hồ Chí Minh 982/QĐ-BTNMT
ngày 10/4/2015
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

079

Viện Công nghệ môi trường,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Hà Nội  983/QĐ-BTNMT
ngày 10/4/2015


1071/QĐ-BTNMT 
ngày 11/05/2017 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

080

Trung tâm Quan trắc môi trường,
Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn
Lạng Sơn  1053/QĐ-BTNMT
ngày 08/5/2015
Quan trắc hiện trường
 VIMCERTS

081

Trung tâm Quan trắc Phân tích tài nguyên môi trường,
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
 Hà Nam 1054/QĐ-BTNMT
ngày 08/5/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

082

Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường,
Viện Môi trường nông nghiệp
 Hà Nội 1055/QĐ-BTNMT
ngày 
08/05/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

083

 Viện Nghiên cứu Da - Giầy thuộc Bộ Công thương Hà Nội 1266/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015   Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

084

 Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO Bà Rịa - Vũng Tàu 1267/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015 
  
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

085

 Trung tâm Kỹ thuật môi trường thành phố Đà Nẵng - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng
 
Đà Nẵng 1269/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015 
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS

086

 Công ty TNHH Chugai Technos Việt Nam  Hồ Chí Minh  1270/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015   Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

087

 Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Hà Nội  1317/QĐ-BTNMT
ngày 30/05/2017 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS

088

 Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường - Bộ Tư lệnh Hóa học
 
Hà Nội  1272/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015  Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

089

 Trung tâm Nghiên cứu, Dịch vụ công nghệ và môi trường Hồ Chí Minh 1273/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015 
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS

090

 Trung tâm Khoa học Công nghệ mỏ và môi trường - Trường Đại học Mỏ - Địa chất  Hà Nội  1274/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015   Quan trắc hiện trường
 VIMCERTS

091

 Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai  Hà Nội  1275/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015   Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS

092

 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La  Sơn La 3560/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2015 
và 
2556/QĐ-BTNMT ngày 03/11/2016
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS

093

 Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Hà Nội  1389/QĐ-BTNMT ngày 08/06/2015  Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 
 VIMCERTS

094

 Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Khoa học Công nghệ Bảo vệ Môi trường Thuỷ  Hải Phòng  1390/QĐ-BTNMT ngày 08/06/2015 
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 

VIMCERTS

       095
 Trung tâm Quan trắc và Điều tra môi trường phóng xạ, Liên đoàn Địa chất Xạ-Hiếm  Hà Nội 1537/QĐ-BTNMT ngày 19/06/2015 
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
      096
 Trung tâm Quan trắc môi trường Bắc Giang Bắc Giang  1538/QĐ-BTNMT ngày 19/06/2015 
và 
1072/QĐ-BTNMT ngày 12/05/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
      097
 Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Trường Sơn Nghệ An   1619/QĐ-BTNMT ngày 24/06/2015  Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
      098
 Công ty TNHH Đa Phương  Vĩnh Long  1620/QĐ-BTNMT ngày 24/06/2015   Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
      099
 Viện Khoa Học Môi Trường và Sức Khỏe Cộng Đồng Hà Nội  1621/QĐ-BTNMT ngày 24/06/2015 
 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     100
 Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn  Bắc Kạn 1622/QĐ-BTNMT ngày 24/06/2015 
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
     101
 Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường Hồ Chí Minh   1881/QĐ-BTNMT ngày 23/07/2015 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 
 VIMCERTS
     102
 Công ty Cổ Phần tư vấn và kỹ thuật môi trường An Bình Hà Nội  1882/QĐ-BTNMT ngày 23/07/2015
và 
1435/QĐ-BTNMT
ngày 13/06/2017
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     103
 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ An Giang

 An Giang  1883/QĐ-BTNMT ngày 23/07/2015  Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     104
 Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Môi trường (BQL Lăng)  Hà Nội 2095/QĐ-BTNMT ngày 18/8/2015   Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     105
Công ty Cổ phần Tài nguyên môi trường T&T Hà Tĩnh 2096/QĐ-BTNMT ngày 18/8/2015 
 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     106
 Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh   2097/QĐ-BTNMT ngày 18/8/2015   Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     107
 Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Khánh Hoà  2252/QĐ-BTNMT ngày 04/09/2015  Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
     108
 Viện nước và công nghệ môi trường  Hồ Chí Minh 2253/QĐ-BTNMT ngày 04/09/2015  Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
     109
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường  Đồng Tháp 2254/QĐ-BTNMT ngày 04/09/2015  Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường   
 VIMCERTS
     110
 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Vĩnh Long   2255/QĐ-BTNMT ngày 04/09/2015   Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     111
 Trung tâm Quan trắc môi trường, Sở TN&MT tỉnh Nam Định  Nam Định  2256/QĐ-BTNMT ngày 04/09/2015   Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     112
 Viện Kỹ thuật và Công nghệ môi trường, Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam  Hà Nội  2257/QĐ-BTNMT ngày 04/09/2015   Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường  
 VIMCERTS
     113
 Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường miền Nam, Viện Nghiên cứu KHoa học kỹ thuật bảo hộ lao động  Hồ Chí Minh 2326/QĐ-BTNMT ngày 11/09/2015 
 
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 
 VIMCERTS
     114
 Trung tâm Công nghệ môi trường Việt Nhật  Hà Nội 2327/QĐ-BTNMT ngày 11/09/2015 
 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     115
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Hà Nội Hà Nội  2328/QĐ-BTNMT ngày 11/09/2015 
 
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     116
 Chi nhánh Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí - CTCP tại Hà Nội  Hà Nội 2535/QĐ-BTNMT ngày 01/10/2015  Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     117
 Công ty CP dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu Hồ Chí Minh   2715/QĐ-BTNMT ngày 22/10/2015 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS
     118
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Sở TN&MT tỉnh Đăk Nông Đăk Nông
 
2647/QĐ-BTNMT ngày 19/10/2015  Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     119
 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 Đà Nẵng  2648/QĐ-BTNMT ngày 19/10/2015  Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     120
 Trung tâm Công nghệ môi trường tại thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng 
 

Hình ảnh