GIỚI THIỆU

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc là một trong 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cuc Kiểm soát ô nhiễm môi trường. Theo Quyết định 3969/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc có chức năng giúp Cục trưởng làm nhiệm vụ đầu mối của hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, đầu mối phối hợp quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc môi trường quốc gia.

Thực hiện các chương trình quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường quốc gia, các chương trình quan trắc mang tính liên vùng, liên tỉnh và xuyên biên giới, các chương trình quan trắc tại các điểm nóng, đặc thù và nhạy cảm về môi trường.

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường, hệ thống thông tin về quan trắc môi trường; xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, mạng diện rộng để thu thập, quản lý, phân tích, tổng hợp thông tin số liệu quan trắc môi trường quốc gia, địa phương và các bộ, ngành. Đầu mối quốc gia thực hiện phân tích trọng tài môi trường.

Tổ chức thực hiện việc quản lý chất lượng, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị quan trắc môi trường và chuẩn đo lường.

Ban lãnh đạo Trung tâm:
GĐ. Phạm Quang Hiếu
PGĐ. Hồ Minh Tráng
PGĐ. Nguyễn Hữu Thắng

Cơ cấu tổ chức:
- Văn phòng
- Phòng Quan trắc và Cảnh báo môi trường
- Phòng Hệ thống tự động và Kiểm định thiết bị
- Phòng Phân tích môi trường, Dioxin và Độc chất

Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia – Khuôn viên Cục Viễn thám quốc gia, 79 đường Văn Tiến Dũng, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: (84).024.3577 1816/38726845
- Fax: (84).024.3577 1855/38726847
- Website:http://quantracmoitruong.gov.vn/; http://cem.gov.vn/
- Email:ncem@cem.gov.vn