Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng NCEM-FTP-01 năm 2019
04/02/2020 08:38:00
● Tài liệu đính kèm : Bao cao chuong trinh NCEM_FPT_2019.pdf
Thực hiện kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2019,

Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường đã tổ chức chương trình thử nghiệm liên phòng NCEM-FTP-01 đối với thông số pH đo nhanh tại hiện trường.

Kết quả của Chương trình được trình bày chi tiết trong Báo cáo kèm theo.

Trung tâm QTMT miền Bắc

● Tài liệu đính kèm : Bao cao chuong trinh NCEM_FPT_2019.pdf

Liên kết