Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 5/2017
20/06/2017 09:02:00
Thực hiện kế hoạch tổ chức thử nghiệm liên phòng trong tháng 5 năm 2017, Ban tổ chức thử nghiệm liên phòng, Trung tâm Quan trắc môi trường, tổng cục Môi trường đã tổ chức 02 chương trình thử nghiệm liên phòng thí nghiệm với mã số CEM-LPT-25 và CEM-LPT-26.

Kết quả của các chương trình được báo cáo tương ứng dưới đây:

 

1) Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng, Mã số CEM-LPT-25

2) Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng, Mã số CEM-LPT-26

 

Trung tâm Quan trắc môi trường

Hình ảnh

Liên kết