Báo cáo kết quả Chương trình thử nghiệm thành thạo CEM-LPT-37 và CEM-LPT-38
19/09/2018 09:04:00
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 47 Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường,

các phòng thí nghiệm môi trường phải định kỳ tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo do Tổng cục Môi trường và các đơn vị có năng lực tổ chức.

Thực hiện nhiệm vụ được Tổng cục Môi trường giao, năm 2018, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, trong tháng 8 đã tiếp tục tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo cho các nền mẫu nước thải cho các thông số kim loại và hóa cơ bản với mã số CEM-LPT-37 và CEM-LPT-38.

Các kết quả được báo cáo trong file đính kèm.

Bao cao Kết quả chương trìnhTNTT CEM-LPT-38_final

Bao cao ket qua TNLP Chương trinh CEM-LPT-37(final) 

Hình ảnh

Liên kết