Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm thành thạo đợt 1 năm 2019
04/07/2019 09:11:00
Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm thành thạo đợt 1 năm 2019 Mã số CEM-LPT-44

Thực hiện kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2019, Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, tổng cục Môi trường đã tổ chức 02 chương trình thử nghiệm thành thạo trên nền mẫu nước mặt.

Kết quả của chương trình được báo cáo tương ứng dưới đây:

Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm thành thạo, Mã số CEM-LPT-44

Hình ảnh

Liên kết