Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm thành thạo đợt 3 năm 2019
12/11/2019 13:44:00
Thực hiện kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2019, Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, tổng cục Môi trường đã tổ chức 02 chương trình thử nghiệm thành thạo trên nền mẫu nước thải

 Kết quả của các chương trình được báo cáo tương ứng dưới đây:

1) Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm thành thạo, Mã số CEM-LPT-48

Hình ảnh

Liên kết