Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm thành thạo đợt 3 năm 2019
12/11/2019 13:56:00
● Tài liệu đính kèm : bao cao ket qua.pdf
Thực hiện kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2019,

Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, tổng cục Môi trường đã tổ chức 02 chương trình thử nghiệm thành thạo trên nền mẫu nước thải

Kết quả của các chương trình được báo cáo tương ứng dưới đây:

Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm thành thạo, Mã số CEM-LPT-49

● Tài liệu đính kèm : bao cao ket qua.pdf

Liên kết