Chương trình đánh giá năng lực thử nghiệm thủy ngân trong phòng thí nghiệm năm 2017: Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng
09/06/2017 08:56:00
Thời gian bắt đầu gửi mẫu: 06/6/2017

Thời gian các PTN tham gia gửi trả kết quả tới Ban LPT: 21/6/2017

Thời gian Ban LPT gửi báo cáo tới các PTN tham gia: 31/6/2017

 

Đề nghị các PTN  dowload và đọc kỹ tài liệu tại đây trước khi tiến hành bất kỳ một thao tác nào trong PTN đối với mẫu của chương trình này. Các tài liệu của chương trình bao gồm:

 

01 phiếu nhận mẫu thử nghiệm (Biểu mẫu LPT-01)

- 01 hướng dẫn cho PTN tham gia (Biểu mẫu LPT-02)

- 01 phiêu báo cáo kết quả thử nghiệm (Biễu mẫu LPT-03)

Hình ảnh

Liên kết