Chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 05/2017: Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng
17/05/2017 08:55:00
Thực hiện kế hoạch tổ chức thử nghiệm liên phòng thí nghiệm, Ban tổ chức thử nghiệm liên phòng - Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường đã tiến hành triển khai 02 chương trình trong tháng 5/2017 cụ thể như sau:

 - Chương trình CEM-LPT- 25 (mẫu nước thải):  COD, BOD5, NH4, Tổng phốt pho, NO3, Tổng Nito

         - Chương trình CEM-LPT-24 (Mẫu nước thải): As, Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Mn, Cr tổng

 

        Thời gian bắt đầu gửi mẫu: 16/5/2017

        Thời gian các PTN tham gia gửi trả kết quả tới Ban LPT: 31/5/2017

        Thời gian Ban LPT gửi báo cáo tới các PTN tham gia: 15/6/2017

 

        Đề nghị các PTN  dowload và đọc kỹ tài liệu tại đây trước khi tiến hành bất kỳ một thao tác nào trong PTN đối với mẫu của chương trình này. Các tài liệu của chương trình bao gồm:

 

       - 01 phiếu nhận mẫu thử nghiệm (Biểu mẫu LPT-01)

       - 01 hương dẫn cho PTN tham gia (Biểu mẫu LPT-02)

       - 01 phiêu báo cáo kết quả thử nghiệm (Biễu mẫu LPT-03)

 

       Tài liệu hướng dẫn dowload tại đây

 

       CEM-LPT-25 (LPT-01LPT-02LPT-03)

       CEM-LPT-26 (LPT-01LPT-02LPT-03)

 

Trung tâm Quan trắc môi trường

Hình ảnh

Liên kết