Thông báo chương trình so sánh liên phòng tháng 7 và tháng 8 năm 2017
26/12/2018 19:51:42
Để triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các Chương trình so sánh liên phòng năm 2017 tại công văn số 66/QTMT ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Trung tâm Quan trắc môi trường.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các Chương trình so sánh liên phòng năm 2017 tại công văn số 66/QTMT ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Trung tâm Quan trắc môi trường. Ban tổ chức thử nghiệm liên phòng xin gửi đến Quý đơn vị kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm liên phòng trong tháng 7 và tháng 8/2017, cụ thể như sau:

- Tháng 7/2017: 

+ Mã chương trình: CEM-LPT-27

+ Nền mẫu: Đất

+ Thời gian gửi mẫu đến các PTN tham gia: 15/7/2017

- Tháng 8/2017:

+ Mã chương trình: CEM-LPT-28 và CEM-LPT-29

+ Nền mẫu: Nước mặt

+ Thời gian gửi mẫu đến các PTN tham gia: 15/8/2017

 

Để đăng ký tham gia chương trình Quý khách hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký gửi kèm và gửi về cho BTC trước ngày 15/7/2017

Hình ảnh

Liên kết