THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO NĂM 2019
18/02/2019 09:07:00
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Tổng cục Môi trường giao, năm 2019 Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tiếp tục tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo cho các nền mẫu môi trường (Bản kế hoạch chi tiết trong Phụ lục kèm theo).

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường trân trọng thông báo để Quý Cơ quan được biết và có kế hoạch tham gia các chương trình.

 

 

Thông tin chi tiết dowload tại đây:

 

Thông báo chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2019

Hình ảnh

Liên kết