Chất lượng môi trường không khí tại một số đô thị trong tháng 8 năm 2020
04/09/2020 13:59:00
Trong tháng 8/2020, nhìn chung chất lượng không tại hầu hết các đô thị vẫn duy trì ở mức tốt.

Kết quả đo tại các trạm quan trắc không khí tự động liên tục ở các đô thị miền Bắc, Trung, Nam trong tháng 8/2020 cho thấy, hầu hết các đô thị đều có giá trị trung bình 24 giờ thông số PM2.5 nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên theo dõi diễn biến trong nửa cuối tháng 8, chất lượng không khí đã có dấu hiệu kém hơn so với đầu tháng.

Tại Hà Nội, thông số PM2.5 trung bình 24 giờ vẫn cao hơn so với các đô thị khác, tuy nhiên giá trị PM2.5 trung bình các trạm tại Hà Nội vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. Tại các thành phố khác, giá trị trung bình 24 giờ của PM2.5 thấp hơn khá nhiều giới hạn cho phép của QCVN (biểu đồ 1).

Biểu đồ 1. Diễn biến trung bình 24 giờ thông số PM2.5 tại một số đô thị tháng 8/2020

Đánh giá chất lượng không khí theo chỉ số AQI ngày cho thấy, tại thủ đô Hà Nội, chất lượng không khí chủ yếu ở mức tốt và trung bình, các đô thị khác vẫn nằm ở mức tốt trong hầu hết các ngày trong tháng (Biểu đồ 2).

Biểu đồ 2: Diễn biến chỉ số AQI ngày tại một số đô thị tháng 8/2020

Theo dõi diễn biến chất lượng không khí tại các khu vực trong nội thành của thủ đô Hà Nội, Đa số các trạm có giá trị thông số PM2.5 trung bình 24 giờ nằm trong giới hạn so với QCVN. Tuy nhiên, những ngày trong cuối tháng 8 (từ ngày 20 - 31/8/2020), thông số PM2.5 đã có xu hướng cao hơn so với thời gian đầu và giữa tháng 8 (Biểu đồ 3). So sánh giữa các khu vực cho thấy, giá trị trung bình 24 giờ thông số PM2.5 tại các khu vực ngoại thành cũng thấp hơn so với nội thành khá nhiều (biểu đồ 4).

Biểu đồ 3: Diễn biến giá trị TB 24 giờ thông số PM2.5 nội thành Hà Nội trong tháng 8/2020

Biểu đồ 4: Diễn biến giá trị TB 24 giờ thông số PM2.5 ngoại thành Hà Nội trong tháng 8/2020

Kết quả tính toán chỉ số AQI ngày tại các trạm của Hà Nội trong tháng 8 cho thấy, chỉ có tại trạm Hàng Đậu chỉ số AQI ở mức kém trong ngày 27/8, toàn bộ các trạm khác chỉ số AQI dao động từ mức trung bình đến tốt (biểu đồ 5).

Biểu đồ 5: Diễn biến chỉ số AQI ngày tại các trạm nội thành Hà Nội tháng 8/2020

Thống kê tỷ lệ AQI ngày các trạm tại Hà Nội trong tháng 8 cho thấy, số ngày chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình chiếm tỉ lệ trên 99% (mức tốt là 54,3% và trung bình là 45,4%).

Tại các khu vực khác nhau, chất lượng không khí có khác biệt khá rõ. Trong khi tại trạm Phạm Văn Đồng và trạm Hàng Đậu chất lượng không khí ở chỉ ở mức trung bình tất cả những ngày trong tháng 8 thì tại trạm Tân Mai chỉ số AQI đều ở mức tốt trong cả tháng.

Bảng 1: Số ngày tương ứng với mức AQI các trạm nội thành Hà Nội tháng 8/2020

Trạm quan trắc Thang đánh giá theo AQI
Tốt
(0-50)
Trung bình
(51-100)
Kém
(101-150)
Xấu
(151-200)
Rất xấu
(201-300)
Nguy hại
(301-500)
Hoàn Kiếm 18 13 0 0 0 0
Thành Công 3 28 0 0 0 0
Tâm Mai 31 0 0 0 0 0
Kim Liên 27 4 0 0 0 0
Phạm Văn Đồng 0 31 0 0 0 0
Tây Mỗ 31 0 0 0 0 0
Mỹ Đình 24 7 0 0 0 0
Hàng Đậu 0 30 1 0 0 0
Chi cục BVMT 12 19 0 0 0 0
Phường Minh Khai (Bắc Từ Liêm) 8 23 0 0 0 0
ĐSQ Mỹ 18 13 0 0 0 0
Tỉ lệ trung bình (%) 54,3 45,4 0,3 0,0 0,0 0,0

Nhìn chung, trong tháng 8/2020, chất lượng không khí tại các đô thị vẫn duy trì ở mức tốt và trung bình. Tại Hà Nội, thông số bụi PM2.5 cao hơn so với các đô thị khác, tuy nhiên AQI ở mức tốt và trung bình vẫn chiếm trên 99%. Trong nửa cuối tháng 8, chất lượng không khí đã có dấu hiệu xấu đi. Theo quy luật hàng năm, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc, bắt đầu từ tháng 9, các thông số ô nhiễm trong không khí đặc biệt là bụi mịn PM2.5 sẽ có xu hướng tăng lên. Các đợt ô nhiễm không khí nặng cũng có thể diễn ra, chính vì vậy, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng không khí trong thời gian tiếp theo.​

Hình ảnh

Liên kết