Chất lượng môi trường không khí tại một số đô thị trong tháng 9 năm 2020
15/10/2020 14:15:00
Theo quy luật hàng năm, bắt đầu từ tháng 9 đến hết mùa đông, chất lượng không khí có xu hướng suy giảm (điều này thể hiện rất rõ là tại khu vực miền Bắc) trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, qua theo dõi kết quả quan trắc trong tháng 9/2020, mặc dù có một số ngày và một số khoảng thời gian trong ngày, chất lượng không khí tại một số đô thị miền bắc ở mức kém và xấu nhưng kết quả đánh giá chung cho thấy, chất lượng không khí tại hầu hết các đô thị vẫn duy trì ở mức tốt và mức trung bình, tốt hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2019.

Kết quả đo trong tháng 9/2020 tại các trạm quan trắc không khí tự động liên tục ở các đô thị miền Bắc, Trung, Nam cho thấy, hầu hết các đô thị đều có giá trị trung bình 24 giờ thông số PM2.5 nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Chỉ có tại tại Hà Nội, thông số PM2.5 trung bình 24 giờ cao hơn so với giới hạn cho phép của QCVN trong một số ngày.

Biểu đồ 1. Diễn biến trung bình 24 giờ thông số PM2.5 tại một số đô thị tháng 9/2020

Đánh giá chất lượng không khí theo chỉ số AQI ngày cho thấy, các đô thị đều có chất lượng không khí duy trì ở mức tốt và trung bình trong hầu hết các ngày trong tháng. Tại thủ đô Hà Nội, chất lượng không khí chủ yếu ở mức trung bình (Biểu đồ 2).

Biểu đồ 2: Diễn biến chỉ số AQI ngày tại một số đô thị tháng 9/2020

Theo dõi diễn biến chất lượng không khí tại các khu vực trong nội thành của thủ đô Hà Nội, Đa số các trạm có giá trị thông số PM2.5 trung bình 24 giờ nằm trong giới hạn so với QCVN. Tuy nhiên, trong một số ngày đầu tháng 9, thông số PM2.5 khá cao và vượt quá giới hạn cho phép so với QCVN (Biểu đồ 3).

Biểu đồ 3: Diễn biến giá trị TB 24 giờ thông số PM2.5 nội thành Hà Nội trong tháng 9/2020

Kết quả tính toán chỉ số AQI ngày tại các trạm của Hà Nội trong tháng 9 cho thấy, chất lượng không khí tại các trạm chủ yếu mở mức trung bình và tốt, chỉ có một số ngày ở mức kém (biểu đồ 4).

Biểu đồ 4: Diễn biến chỉ số AQI ngày tại các trạm Hà Nội tháng 9/2020

Tại các khu vực khác nhau, chất lượng không khí có khác biệt khá rõ. Trong khi tại trạm Minh Khai và trạm Hàng Đậu chất lượng không khí mức kém trong 4 ngày thì tại trạm Tân Mai, Tây Mỗ chỉ số AQI ở mức tốt trong hầu hết các ngày trong tháng.

Bảng 1: Số ngày tương ứng với mức AQI các trạm nội thành Hà Nội tháng 9/2020

Mặc dù giá trị AQI ngày tại các trạm trong nội thành thủ đô vẫn nằm chủ yếu nằm ở mức tốt và trung bình, nhưng tại một số thời điểm (tập trung vào buổi đêm và sáng sớm), giá trị AQI giờ đã ở mức kém và xấu (như ngày 21/9/2020). Trong các khoảng thời gian đó, nồng độ PM2.5 tăng lên khá cao nhưng những giờ sau đó lại nhanh chóng giảm xuống (biểu đồ 5).

Biểu đồ 5: Diễn biến chỉ số AQI giờ các trạm tại Hà Nội trong một số ngày tháng

Theo dõi kết quả quan trắc từ một số trạm quan trắc không khí tự động tại tỉnh Bắc Ninh, diễn biến chất lượng không khí cũng thể hiện rõ, một số ngày đầu tháng 9, thông số PM2.5 đã vượt quá giới hạn cho phép so với QCVN (biểu đồ 6). Các ngày còn lại trong tháng 9, thông số PM2.5 thấp hơn khá nhiều so với giới hạn của QCVN.

Biểu đồ 6: Diễn biến giá trị TB 24 giờ thông số PM2.5 tại Bắc Ninh trong tháng 9/2020

Nhìn chung, trong tháng 9 năm 2020, chất lượng không khí tại các đô thị vẫn duy trì ở mức tốt và trung bình. Tại Hà Nội, thông số bụi PM2.5 cao hơn so với các đô thị khác, tuy nhiên AQI ở mức tốt và trung bình vẫn chiếm tỉ lệ lớn. Chất lượng không khí trong tháng 9 năm 2020 được đánh giá là tốt hơn so với cùng kỳ tháng 9 năm 2019. Xét thêm tới yếu tố thời tiết, tháng 9 năm nay có nhiều khoảng thời gian có mưa trên diện rộng ở nhiều khu vực, điều này cũng giúp cho mức độ ô nhiễm bụi trong không khí giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng không khí trong thời gian tiếp theo.

Hình ảnh

Liên kết