Chất lượng nước Lưu vực sông Cả La tháng 10 năm 2019
13/11/2019 14:41:00
Lưu vực sông Cả La gồm dòng chính sông Lam, sông La và một số sông phụ lưu khác.

Trên sông Lam: chất lượng môi trường nước sông tiếp tục duy trì ở mức rất tốt, WQI: 92-99, nước sông sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. So với thời điểm quan trắc đợt 5/2019 môi trường nước sông ít biến động.

Các phụ lưu sông Hiếu, sông Dinh, chất lượng nước khá tốt và ít biến động so với thời điểm quan trắc đợt 5/2019. Nước sông sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản và các mục đích tương đương khác (WQI:76-100).

Trên sông La và các sông nhánh (sông Ngàn Tươi, sông Ngàn Phố), chất lượng môi trường nước sông ít biến động qua các đợt quan trắc, nước sông sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản và các mục đích tương đương khác, giá trị WQI >76.

Trung tâm QTMT miền Bắc

Hình ảnh

Liên kết