Chất lượng nước LVS Mã - Chu tháng 10 năm 2019
12/11/2019 14:39:00
Nhìn chung chất lượng môi trường nước sông Mã Chu khá sạch.

Thời điểm quan trắc tháng 10/2019, kết quả tính toán WQI cho thấy, toàn bộ các điểm quan trắc đạt mức tốt đến rất tốt, không xuất hiện điểm quan trắc ở mức trung bình đến xấu.

So với thời điểm quan trắc tháng 9/2019, môi trường nước sông Mã – Chu ít biến động.

Trung tâm QTMT miền Bắc

Hình ảnh

Liên kết